Prace ziemne w wykopie

Prace ziemne mogą być wykonywane na kilka sposobów. Na początek wyjaśnijmy sobie jednak to, co kryje się pod tym pojęciem. Co należy rozumieć przez prace ziemne? Są to każdego rodzaju prace, które odbywają się w gruncie. Usługi BHP Opole dzielą prace ziemne na dwa rodzaje – wykonywane ręcznie i przy użyciu ciężkiego sprzętu. W jaki sposób należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, wykonującym prace ziemne? Jest na to kilka sposobów.

55

Prace ziemne ręczne – w tym przypadku największym zagrożeniem jest obsunięcie się ścian wykopu, a tym samym zasypanie osób, które się w nim znajdują. Aby do tego nie doszło, należy bezwzględnie stosować stalowe ściany osłonowe wykopów, które umieszcza się w wykonanym otworze i przy pomocy specjalnego klucza, rozpiera ściany. Takie zabezpieczenia chronią ściany przed obsuwaniem, co jest szczególnie ważne w przypadku wykopów głębokich, zwłaszcza kiedy pada deszcz.

Prace ziemne mechaniczne – w tym przypadków doradztwo i usługi BHP Opole również mają kilka ważnych uwag. Jedna z nich dotyczy tego, aby wszystkie prace były wykonywane przy zachowaniu szczególnej ostrożności o możliwość uszkodzenia innych przewodów i instalacji, mogących znajdować się pod ziemią. Aby do tego nie doszło, zawsze należy uważnie studiować plany i mapy, na których winny być naniesione konkretne instalacje, przebiegające przez dany teren. Jeżeli wiemy, że w miejscu, w jakim wykonujemy roboty ziemne, prowadzone niegdyś były działania wojenne, należy ostrożnie kopać, licząc się z tym, że możemy natrafić na niewybuch. W przypadku kiedy dojdzie do takiej sytuacji, procedura postępowania jest następująca, doradzają szkolenia i usługi BHP Opole. Należy bezzwłocznie opuścić miejsce prac i powiadomić policję, która podejmie dalsze działania, prowadzące do zabezpieczenia terenu i eliminacji niewybuchu.

Advertisements

Zdarzenia w pracy – zobowiązania pracodawcy.

Właściciel zakładu ma obowiązek dbać o zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kierownik zapewniając pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki ochrony zbiorowej, dba o zdrowie i życie swoich pracowników, tym sposobem minimalizuje zagrożenia występujące podczas pracy.W przypadku gdy w miejscu pracy zdarzył się wypadek kierownik ma za zadanie zapewnić pomoc poszkodowanej osobie.Kiedy zdarzył się wypadek śmiertelny, należy poinformować komisję powypadkową, zwołać Inspektora Państwowej Inspekcji pracy, służbę bhp, bądź wykonującego zadania bhp, przełożonego.Pracodawca, jego zadaniem jest uzbierać całą dokumentację powypadkową i przechowywać ja przez 10 lat.Zanim zatrudniony przystąpi do swoich obowiązków, zatrudniający ma obowiązek udzielić pracownikowi informacji na temat zagrożeń będącym w zakładzie pracy.Niekiedy niedobre zorganizowanie obowiązków, nie stosowanie się do przepisów może przyczynić się do następstwa zdarzenia podczas wykonywania zadań w zakładzie pracy.

Usterka podczas pracy – przyczyna organizacyjna.

Czynnik organizacyjny to również czynnik, który powoduje, a także przyczynia się do występowiania wypadków przy pracy. Czynnikiem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy może być niewłaściwa organizacja stanowiska pracy gdzie może wystąpić nie przestrzeganie przepisów bhp,nieodpowiednie przejścia i dojścia, niewłaściwe umieszczenie i przechowywanie zasobów pracy. Do czynników organizacyjnych powodujących wypadki przy pracy może przyłączyć się brak środków ochrony indywidualnej. Zdarzeniem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy jest oczywiście nieodpowiednia ogólna działalność obowiązków, na przykład brak kontroli przełożonych, niewłaściwa komunikacja między pracownikami, brak instrukcji na stanowisku pracy, oraz brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynnikiem organizacyjnym jest brak komunikacji między pracownikami, niestety dzieje się tak w niektórych firmach. Zatrudnieni lubią zazdrościć jak dowiadują się o awansie kolegi czy koleżanki, a już w ogóle jeśli kolega dostanie podwyżkę.Wówczas przestaje rozmawiać na przykład o zamiarach i działaniach firmy i dochodzi do niepotrzebnych zakłóceń.

Wypadki przy pracy – przyczyny

Po wypadku przy pracy, lub jedynie po podejrzeniu, że zdarzenie może być wypadkiem przy pracy,pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Póki co nie będziemy się zajmować składem tego zespołu, a raczej tym, po co w ogóle przeprowadza się postępowanie powypadkowe.

Otóż celem postępowania powypadkowego, przeprowadzanego przez w/wym zespół jest ustalenie okoliczności i przede wszystkim przyczyn wypadku. Znając przyczyny wypadku, zespół wydaje polecenia powypadkowe, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wypadek wydarzy się z przyczyn trudnych, lub wręcz niemożliwych do przewidzenia. Wtedy jest to jedyna okazja, by podjąć działania zaradcze przeciwko wypadkom, mogącym wystąpić w podobnych okolicznościach w przyszłości.

Analiza stanu BHP

Z nowym rokiem zbliża się czas podsumowań i analiz. Jedną z takich analiz jest analiza stanu BHP. Jednorazowa akcja tego typu nic nie daje. Ale już na przestrzeni lat można zauważyć bardzo ciekawe tendencje odnośnie:

1. Szkoleń

  • Rotację pracowników
  • Koszty szkoleń
  • Częstotliwość szkoleń

2. Kosztów i działań profilaktycznych

  • Kosztów ewentualnych szczepień (idealnie, gdyby takie dane uzupełnione były o statystyki chorobowego)
  • Kosztów posiłków profilaktycznych
  • Kosztów dodatkowych szkoleń i innych działań na rzecz BHP

3. Wypadków

  • Tendencja częstotliwości i ciężkości wypadków – coś, czego nie widać na pojedynczej dokumentacji powypadkowej
  • J.w. w kontekście rotacji pracowników (ilość szkoleń wstępnych)
  • J.w. w kontekście dodatkowych działań profilaktycznych
  • J.w. w kontekście ilości, częstotliwości szkoleń, w kontekście ew. zmian programu szkoleń

A kiedy robi się analizę stanu BHP? Nie rzadziej niż raz na rok.

Kalendarium: do 15 stycznia Z-10

Do 15 stycznia nadchodzącego roku należy do Głównego Urzędu Statystycznego złożyć sprawozdanie na temat warunków pracy Z-10. Na szczęście sprawozdanie to wypełniane jest tylko i wyłącznie przez firmy wytypowane przez GUS. Sprawozdanie Z-10 bada, jak zmieniły się warunki pracy w danym zakładzie, w tym o ile zwiększyło się narażenie na czynniki szkodliwe, bądź uciążliwe, jak zmieniało się zatrudnienie w firmie, oraz ile było wypadków przy pracy. GUS bada także, jak zmieniły się nakłady na BHP w firmie.

Z-10 składamy do GUS do 15 stycznia!

Obowiązki BHP: ZUS IWA

Warto pamiętać, że do końca stycznia 2015 roku należy do odpowiedniego oddziału ZUS złożyć informację na temat wypadków przy pracy wraz z danymi dodatkowymi, jak długość chorobowego i inne, oraz na temat chorób zawodowych. Na tej podstawie ZUS ustala, czy w danej firmie należy podwyższyć składki ubezpieczeń, czy też nie. Oczywiście podwyżki składek są przez ZUS rozdawane dużo szybciej, niż obniżki, ale taka już natura Zakładu Utylizacji Staruszków, że wiecznie im mało naszej kasy.

Niemniej pamiętaj, że powyższe informacje należy złożyć na druku ZUS IWA do 31 stycznia.