Zdarzenia w pracy – zobowiązania pracodawcy.

Właściciel zakładu ma obowiązek dbać o zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kierownik zapewniając pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki ochrony zbiorowej, dba o zdrowie i życie swoich pracowników, tym sposobem minimalizuje zagrożenia występujące podczas pracy.W przypadku gdy w miejscu pracy zdarzył się wypadek kierownik ma za zadanie zapewnić pomoc poszkodowanej osobie.Kiedy zdarzył się wypadek śmiertelny, należy poinformować komisję powypadkową, zwołać Inspektora Państwowej Inspekcji pracy, służbę bhp, bądź wykonującego zadania bhp, przełożonego.Pracodawca, jego zadaniem jest uzbierać całą dokumentację powypadkową i przechowywać ja przez 10 lat.Zanim zatrudniony przystąpi do swoich obowiązków, zatrudniający ma obowiązek udzielić pracownikowi informacji na temat zagrożeń będącym w zakładzie pracy.Niekiedy niedobre zorganizowanie obowiązków, nie stosowanie się do przepisów może przyczynić się do następstwa zdarzenia podczas wykonywania zadań w zakładzie pracy.

Advertisements

Usterka podczas pracy – przyczyna organizacyjna.

Czynnik organizacyjny to również czynnik, który powoduje, a także przyczynia się do występowiania wypadków przy pracy. Czynnikiem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy może być niewłaściwa organizacja stanowiska pracy gdzie może wystąpić nie przestrzeganie przepisów bhp,nieodpowiednie przejścia i dojścia, niewłaściwe umieszczenie i przechowywanie zasobów pracy. Do czynników organizacyjnych powodujących wypadki przy pracy może przyłączyć się brak środków ochrony indywidualnej. Zdarzeniem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy jest oczywiście nieodpowiednia ogólna działalność obowiązków, na przykład brak kontroli przełożonych, niewłaściwa komunikacja między pracownikami, brak instrukcji na stanowisku pracy, oraz brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynnikiem organizacyjnym jest brak komunikacji między pracownikami, niestety dzieje się tak w niektórych firmach. Zatrudnieni lubią zazdrościć jak dowiadują się o awansie kolegi czy koleżanki, a już w ogóle jeśli kolega dostanie podwyżkę.Wówczas przestaje rozmawiać na przykład o zamiarach i działaniach firmy i dochodzi do niepotrzebnych zakłóceń.

Wypadki przy pracy – przyczyny

Po wypadku przy pracy, lub jedynie po podejrzeniu, że zdarzenie może być wypadkiem przy pracy,pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Póki co nie będziemy się zajmować składem tego zespołu, a raczej tym, po co w ogóle przeprowadza się postępowanie powypadkowe.

Otóż celem postępowania powypadkowego, przeprowadzanego przez w/wym zespół jest ustalenie okoliczności i przede wszystkim przyczyn wypadku. Znając przyczyny wypadku, zespół wydaje polecenia powypadkowe, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wypadek wydarzy się z przyczyn trudnych, lub wręcz niemożliwych do przewidzenia. Wtedy jest to jedyna okazja, by podjąć działania zaradcze przeciwko wypadkom, mogącym wystąpić w podobnych okolicznościach w przyszłości.