Zdarzenia w pracy – zobowiązania pracodawcy.

Właściciel zakładu ma obowiązek dbać o zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kierownik zapewniając pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki ochrony zbiorowej, dba o zdrowie i życie swoich pracowników, tym sposobem minimalizuje zagrożenia występujące podczas pracy.W przypadku gdy w miejscu pracy zdarzył się wypadek kierownik ma za zadanie zapewnić pomoc poszkodowanej osobie.Kiedy zdarzył się wypadek śmiertelny, należy poinformować komisję powypadkową, zwołać Inspektora Państwowej Inspekcji pracy, służbę bhp, bądź wykonującego zadania bhp, przełożonego.Pracodawca, jego zadaniem jest uzbierać całą dokumentację powypadkową i przechowywać ja przez 10 lat.Zanim zatrudniony przystąpi do swoich obowiązków, zatrudniający ma obowiązek udzielić pracownikowi informacji na temat zagrożeń będącym w zakładzie pracy.Niekiedy niedobre zorganizowanie obowiązków, nie stosowanie się do przepisów może przyczynić się do następstwa zdarzenia podczas wykonywania zadań w zakładzie pracy.

Advertisements